REGULAMIN KONKURSU-ROZDANIE NA PROFILACH NA INSTAGRAMIE I TIKTOKU @INGRID.COSMETICS I @Vikigaborofficial

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (dalej, jako: „Regulamin promocji”) określa zasady konkursu-rozdania, zorganizowanego przez Verona Products Professional właściciela marki Ingrid Cosmetics realizowanego na Instagramach i Tiktoku: @vikigaborofficial oraz @ingrid.cosmetics dnia 23.01.2022 r. (dalej, jako: „Konkurs”).

2. Organizatorem Konkursu jest Verona Products Professional Sp. z o.o. z siedzibą: Al. Krakowska 2, 02-284 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000167637, REGON: 01552787900000, NIP: 8371658005, z kapitałem zakładowym w wysokości 3.396.000,00 PLN (dalej, jako: „Organizator”).

3. Poprzez Produkty na gruncie niniejszego Regulaminu Konkursu należy rozumieć wskazane przez organizatora jako nagrody dla konkursowiczów. Do wygrania za pierwsze miejsce:

1. Wejście na backstage koncertu oraz spotkanie z Viki Gabor po koncercie odbywającego się 4.02.2023 o godzinie 18:00 w HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ CAIIS UL. SPORTOWA 29, Grodzisk Mazowiecki.

2. Spotkanie, o którym mowa w ust. 1:

a) Koncert będzie trwał minimum 30 minut, a spotkanie będzie trwało minimum 10 min.

b) odbędzie się w miejscu wskazanym przez Organizatora

c) mogą być na nim obecni: zwycięzca oraz pełnoletni opiekun jeśli zwycięzca nie ukończył 18 lat (maksymalnie 1 osoba)

d) koszty dojazdu na miejsce ponosi uczestnik konkursu.

za miejsce drugie:

2. Płyta z dedykowanym autografem ID oraz Box kosmetyków z kolekcji Viki Gabor ID i kosmetyki marki Ingrid Cosmetics zawierające set: (EAN:5902026690799, EAN: 5902026668637, EAN: 5902026664318, EAN: 5902026669443)

za miejsce trzecie:

3. Płyta z dedykowanym autografem ID oraz Box kosmetyków z kolekcji Viki Gabor zawierający set: (EAN: 5902026690799)

4. Konkurs-rozdanie realizowany na Instagramach oraz Tiktokach: @vikigaborofficial oraz @ingrid.cosmetics rozpocznie się dn. 23/01/2023 o godz. 18.00, a zakończy dn. 29/01/2023 o godz. 23:59.

5. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 30.01.2023 na stories Instagrama Ingrid.Cometics

6. Przystąpienie do Konkursu opisanego w niniejszym Regulaminie promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu Konkursu.

7. Zasady Konkursu: 

a. Zaobserwowanie profili @ingrid.cosmetisc oraz @vikigaborofficial na Instagramie

b. Zakup wybranego produktu z kolekcji VIKI GABOR ID w sieci drogerii Rossmann

c. Stworzenie tiktoka z prezentacją kosmetyku/kosmetyków z kolekcji VIKI GABOR ID (forma tiktoka dowolna)

d. oznaczenie tiktoka #VikiIngriD

Laureatem zostaną osoby, które wykażą się największą kreatywnością w nagranym filmiku.

§ 2. ZASADY KONKURSU

1.    Uczestnikiem Konkursu może być osoba, która weźmie udział w Konkursie na Instagramach oraz tiktoku: @vikigaborofficial oraz @ingrid.cosmetics w terminie określonym w punkcie 4. paragrafu 1. na zasadach określonych w Regulaminie. 

2.    W przypadku gdy Zwycięzca w terminie określonym powyżej nie poda wszystkich wskazanych danych lub poda adres niepełny lub nieprawidłowy, a w przypadku osób niepełnoletnich dodatkowo nie prześle skanu oświadczenia, o którym mowa w pkt 3 powyżej, Zwycięzca traci prawo do Nagrody i dana Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi, którego Zgłoszenie wybierze Komisja Konkursowa, w oparciu o reguły Regulaminu

3.    Uczestnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Polski, mająca ukończone 13 lat. Niepełnoletni Uczestnik przez fakt zgłoszenia się do Konkursu potwierdza, że posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie.

4.    Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią bądź żądać zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.

5.    Jeden Uczestnik może uzyskać prawo tylko do jednej Nagrody.

6.    Wysyłka Nagród będzie miała miejsce wyłącznie na terenie Polski.

7.    W przypadku gdy Zwycięzca w terminie określonym powyżej nie poda wszystkich wskazanych danych lub poda adres niepełny lub nieprawidłowy. Zwycięzca traci prawo do Nagrody i Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi, którego Zgłoszenie wybierze Komisja Konkursowa, w oparciu o reguły Regulaminu.

8.    Uczestnik ponosi odpowiedzialności za błędne lub niekompletne dane kontaktowe podane Organizatorowi lub zmianę tych danych przez Uczestnika w sposób uniemożliwiający wydanie mu Nagrody. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej (wedle podanych przez Uczestnika danych) skutkuje przepadkiem Nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.

9.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak konieczne do udziału w Konkursie i wydania Nagrody.

10.  Organizator będzie przetwarzał następujące dane: imię, nazwisko, adres email, adres korespondencyjny,

§ 3. REKLAMACJE

1. W przypadku przeprowadzenia Konkursu z naruszeniem postanowień Regulaminu Konkursu, Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. 

2. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub listownie na następujący adres Organizatora: Verona Products Professional Sp. z o.o. z siedzibą: Al. Krakowska 2, 02-284 Warszawa.

3. Ogólne zasady reklamacji Produktów są zawarte w regulaminie Sklepu internetowego na stronie https://goodsoul.eu/pl/page/3-regulamin-sklepu 

4. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację oraz skan dowodu zakupu.

5. Ustosunkowanie się do Reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. 

6. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszego Regulaminu Promocji oraz Regulaminu Sklepu internetowego.

7. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne lub w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem, a Organizatorem.

8. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej.

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu dostępny na stronie internetowej https://goodsoul.eu/pl/page/6-regulamin-promocji.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy związane z przebiegiem Konkursu, jeśli problemy te wystąpiły na skutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć lub nie mógł tym problemom zapobiec, w szczególności w przypadku zdarzeń o charakterze losowym lub siły wyższej.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, Regulaminu Sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://goodsoul.eu/pl/page/3-regulamin-sklepu oraz Polityki prywatności dostępnej pod adresem: https://goodsoul.eu/pl/page/2-polityka-prywatnosci.

4. Niniejszy Regulamin Konkursu jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Konkursu, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowych mają charakter jedynie informacyjny.

5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

6. O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, użyte w Regulaminie Konkursu zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym pod adresem https://goodsoul.eu/pl/page/6-regulamin-promocji

7. Niniejszy Konkurs nie łączy się z innymi promocjami.

8. Regulamin wchodzi w życie w dniu 23.01.2023 roku.REGULAMIN KONKURSU-ROZDANIE NA PROFILACH NA INSTAGRAMIE I TIKTOKU @INGRID.COSMETICS I @FAGATAAA/ @FAGATKAAA 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin (dalej, jako: „Regulamin promocji”) określa zasady konkursu-rozdania, zorganizowanego przez sklep GoodSoul.eu realizowanego na Instagramach i tiktoku: @fagataaa/ @fagatkaaa oraz @ingrid.cosmetics dnia 06.12.2022 r. (dalej, jako: „Konkurs”). 

2. Organizatorem Konkursu jest Verona Products Professional Sp. z o.o. z siedzibą: Al. Krakowska 2, 02-284 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000167637, REGON: 01552787900000, NIP: 8371658005, z kapitałem zakładowym w wysokości 3.396.000,00 PLN (dalej, jako: „Organizator”). 

3. Poprzez Produkty na gruncie niniejszego Regulaminu Konkursu należy rozumieć wskazane przez organizatora jako nagrody dla konkursowiczów. Do wygrania za pierwsze miejsce:  

1. Spotkanie z Agatą Fąk w okresie od 01/06/2023 r. do 30/09/2023 

2. Spotkanie, o którym mowa w ust. 1:  

a) będzie trwało minimum 15 min. 

b) odbędzie się w miejscu uzgodnionym indywidualnie ze zwycięzcami na terenie Polski, w uzgodnionym z Organizatorem miejscu. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru miejsca spotkania 

c) mogą być na nim obecni: zwycięzca oraz pełnoletni opiekun, jeśli zwycięzca nie ukończył 18 lat (maksymalnie 1 osoba) 

d) koszty dojazdu na miejsce ponosi uczestnik konkursu.  

za miejsce drugie: 

2. Box PR paczka zawierające set kosmetyków Fagata z kolekcją Toxic umieszczone w jaju + autograf (EAN: 5902026684866, EAN: 5902026684859, EAN: 5902026684903, EAN: 5902026684897, EAN: 5902026684835, EAN: 5902026684842, EAN: 5902026684798, EAN: 5902026684804, EAN: 5902026684811, EAN: 5902026684828, EAN: 5902026684736, EAN: 5902026684743, EAN: 5902026684750, EAN: 5902026684767, EAN: 5902026685023, EAN: 5902026685030) 

za miejsce trzecie: 

3. Set kosmetyków Fagata x Ingrid Cosmetics z kolekcji Toxic + autograf ((EAN: 5902026684866, EAN: 5902026684859, EAN: 5902026684903, EAN: 5902026684897, EAN: 5902026684835, EAN: 5902026684842, EAN: 5902026684798, EAN: 5902026684804, EAN: 5902026684811, EAN: 5902026684828, EAN: 5902026684736, EAN: 5902026684743, EAN: 5902026684750, EAN: 5902026684767, EAN: 5902026685023, EAN: 5902026685030) 

4. Konkurs-rozdanie realizowany na Instagramach oraz tiktokach: @fagataaa/@fagatkaaa oraz @ingrid.cosmetics rozpocznie się dn. 17/01/2023 o godz. 18.00, a zakończy dn. 20/02/2023 o godz. 23:59. 

5. Przystąpienie do Konkursu opisanego w niniejszym Regulaminie promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu Konkursu. 

6. Zasady Konkursu:  

a. Zaobserwowanie profili @ingrid.cosmetics oraz @fagataaa na Instagramie  

b. Zakup wybranego produktu z kolekcji FAGATA X INGRID COSMETICS TOXIC w sieci drogerii Rossmann 

d. Stworzenie tiktoka z prezentacją kosmetyku/kosmetyków z kolekcji FAGATA X INGRID COSMETICS (forma tiktoka dowolna) 

e. oznaczenie tiktoka #fagataxingrid 

Laureatem zostaną osoby, które wykażą się największą kreatywnością w nagranym filmiku.  

§ 2. ZASADY KONKURSU 

  1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba, która weźmie udział w Konkursie na Instagramach oraz tiktoku: @fagataaa/ @fagatkaaa oraz @ingrid.cosmetics w terminie określonym w punkcie 4. paragrafu 1. na zasadach określonych w Regulaminie.  

 

  1. W przypadku gdy Zwycięzca w terminie określonym powyżej nie poda wszystkich wskazanych danych lub poda adres niepełny lub nieprawidłowy, a w przypadku osób niepełnoletnich dodatkowo nie prześle skanu oświadczenia, o którym mowa w pkt 3 powyżej, Zwycięzca traci prawo do Nagrody i dana Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi, którego Zgłoszenie wybierze Komisja Konkursowa, w oparciu o reguły Regulaminu 

 

§ 3. REKLAMACJE 

1. W przypadku przeprowadzenia Konkursu z naruszeniem postanowień Regulaminu Konkursu, Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.  

2. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub listownie na następujący adres Organizatora: Verona Products Professional Sp. z o.o. z siedzibą: Al. Krakowska 2, 02-284 Warszawa. 

3. Ogólne zasady reklamacji Produktów są zawarte w regulaminie Sklepu internetowego na stronie https://goodsoul.eu/pl/page/3-regulamin-sklepu  

4. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację oraz skan dowodu zakupu. 

5. Ustosunkowanie się do Reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.  

6. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszego Regulaminu Promocji oraz Regulaminu Sklepu internetowego. 

7. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne lub w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem, a Organizatorem. 

9. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej. 

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin Konkursu dostępny na stronie internetowej https://goodsoul.eu/pl/page/6-regulamin-promocji. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy związane z przebiegiem Konkursu, jeśli problemy te wystąpiły na skutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć lub nie mógł tym problemom zapobiec, w szczególności w przypadku zdarzeń o charakterze losowym lub siły wyższej. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, Regulaminu Sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://goodsoul.eu/pl/page/3-regulamin-sklepu oraz Polityki prywatności dostępnej pod adresem: https://goodsoul.eu/pl/page/2-polityka-prywatnosci. 

4. Niniejszy Regulamin Konkursu jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Konkursu, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowych mają charakter jedynie informacyjny. 

5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

6. O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, użyte w Regulaminie Konkursu zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym pod adresem https://goodsoul.eu/pl/page/6-regulamin-promocji 

7. Niniejszy Konkurs nie łączy się z innymi promocjami. 

8. Regulamin wchodzi w życie w dniu 17.01.2023 roku.

Produkt dodany do porównania