REGULAMIN PROMOCJI

„Wyprzedaż. Wybrane Kosmetyki Marki Ingrid Cosmetics i Vollare Cosmetics

(dalej jako „Regulamin”)

 

§ 1.

Postanowienia ogólne

 

1.           Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Akcji Promocyjnej pod nazwą „Wyprzedaż. Wybrane Kosmetyki Marki Ingrid Cosmetics i Vollare Cosmetics (dalej także jako: „Akcja promocyjna” lub „WYPRZEDAŻ”).

2.     Organizatorem akcji promocyjnej „Wyprzedaż. Wybrane Kosmetyki Marki Ingrid Cosmetics i Vollare Cosmetics” jest spółka Verona Products Professional Sp. z o.o. z siedzibą: Al. Krakowska 2, 02-284 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000167637, REGON: 01552787900000, NIP: 8371658005, z kapitałem zakładowym w wysokości 3.396.000,00 PLN (dalej jako „Organizator” lub „VPP”).

 

§ 2.

Czas trwania akcji promocyjnej

 

Akcja promocyjna zostanie przeprowadzona w terminie od dnia 29.06.2022 r. do odwołania lub do wyczerpania promocyjnej puli Kosmetyków.

 

§ 3.

Miejsce prowadzenia akcji promocyjnej

 

Akcja promocyjna obowiązuje w Sklepie Internetowym GoodSoul na terenie Polski   prowadzonego przez Organizatora oraz działającego w ramach strony internetowej: https://goodsoul.eu/pl/ (dalej jako „Sklep Internetowy”).

 

 

 

§ 4.

Warunki i zasady skorzystania z Akcji promocyjnej

 

1.                  Akcja promocyjna dotyczy zakupu wybranych Kosmetyków dostępnych w ofercie Sklepu Internetowego. Lista Produktów objętych Akcją promocyjną (dalej jako „Kosmetyki”) wraz z przypisanymi do nich wartościami zniżek znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu umieszczona jest na stronie internetowej, w kategorii (zakładce) WYPRZEDAŻ.

2.                  Klient Sklepu Internetowego (dalej jako “Uczestnik”), który w okresie obowiązywania niniejszej Akcji promocyjnej zakupi Kosmetyki objęte Akcją promocyjną, będzie uprawniony do otrzymania zniżki na zakup tych Kosmetyków o wartości określonej w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

3.                  Promocyjna cena Kosmetyków obliczana jest w ten sposób, że regularna cena zakupu Kosmetyków wybranych przez Uczestnika pomniejszana jest o kwotę wynoszącą iloczyn procentowej wartości zniżki i ceny regularnej tych Kosmetyków.

4.                  Kosmetyki objęte Akcją promocyjną wyróżnione są oznaczeniem „Wyprzedaż!” w Sklepie Internetowym. W przypadku Sklepu Internetowego, ostateczna cena Kosmetyków uwzględniająca wysokość zniżki (rabatu) widoczna jest po dokonaniu zakupu w koszyku. Na stronie internetowej widoczna jest również regularna cena zakupionego Kosmetyku.

5.                  Warunkiem skorzystania z Akcji promocyjnej jest dokonanie zakupu Kosmetyku lub Kosmetyków, o których mowa w ust. 1, w Sklepie Internetowym.

6.                  Akcja promocyjna nie łączy się z kuponami (kodami) rabatowymi i jakimikolwiek innymi zniżkami posiadanymi przez Klientów.

 

 

 

§ 5.

Warunki i zasady ZWROTÓW I WYMIANY

 

1.                  Każdemu Uczestnikowi umożliwia się dokonanie zwrotu bądź wymiany Kosmetyku lub Kosmetyków zakupionego/ch w Sklepie Internetowym, w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia odbioru zakupu. Po jego upływie nie ma możliwości wykonania wymiany ani zwrotu. 

2.                  Z chwilą dokonania zwrotu lub wymiany Uczestnik:

a)     zwraca Organizatorowi paragon; jeśli na paragonie znajdowały się inne produkty, Uczestnik otrzymuje korektę paragonu.

b)     okazuje Organizatorowi oryginał Faktury VAT; jeżeli na Fakturze znajdowały się również inne Kosmetyki, Uczestnik otrzymuje Fakturę korygującą; oryginał Faktury VAT jest zwracany do Uczestnika.

3.                   Zwrot towaru dokonywany jest za zwrotem uiszczonej przez Uczestnika ceny:

a)     w wypadku płatności kartą, zwrot ceny następuje na kartę, którą dokonywana była płatność.

4.                  Zwrotowi bądź wymianie podlegają Kosmetyki, które:

a)       nie noszą śladów użytkowania;

b)       nie zostały w żaden sposób uszkodzone;

c)       posiadają oryginalnie przymocowania wszelkich stałych oznaczeń, w tym w szczególności ofoliowanie, w które Organizator zaopatrzył Kosmetyki oraz ,które nie noszą śladów usuwania czy ponownej próby zabezpieczenia Kosmetyków;

d)       znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony;

e)       nie zostały zakupione po obniżonej cenie z powodu wad fizycznych, uszkodzeń czy jakichkolwiek braków.

5.                   Wszelkie wymiany lub zwroty dotyczące Akcji promocyjnej należy wysyłać na adres Organizatora: ul. Andrzejów Duranowski 27B; 96-500 Sochaczew z dopiskiem „ZWROT” lub „WYMIANA”.

6.                  Koszty całkowite zwrotu oraz wymiany ponosi Klient.

 

 

§ 6.

Reklamacje i adres do korespondencji

 

1.   Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji promocyjnej można zgłaszać: (i) na piśmie na adres Organizatora: ul. Andrzejów Duranowski 27B; 96-500 Sochaczew; lub (ii) mailowo na następujący adres mailowy Organizatora: [email protected] z dopiskiem, że korespondencja dotyczy reklamacji w akcji promocyjnej Wyprzedaż. Wybrane Kosmetyki Marki Ingrid Cosmetics i Vollare Cosmetics”.

2.  Reklamacja powinna zawierać: (i) imię i nazwisko reklamującego; (ii) adres do korespondencji; (iii) opis sytuacji stanowiącej podstawę reklamacji; oraz (iv) żądanie skarżącego. Reklamacje są rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. O sposobie załatwienia reklamacji osoba składająca reklamację zostaje powiadomiona – w zależności od sposobu złożenia reklamacji – listem poleconym lub wiadomością e-mail.

3.  Regulamin Akcji promocyjnej dostępny jest w Sklepie Internetowym oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej Organizatora pod adresem: https://goodsoul.eu/pl/page/6-regulamin-promocji.

4.  Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w możliwie najszybszym terminie, nie później jednak niż 14 (czternaście) dni od daty otrzymania Reklamacji.

 

§ 7.

Ochrona danych osobowych

 

1.     Administratorem danych osobowych Uczestników jest Verona Products Professional Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. Krakowska 2 (02-284), zwany na potrzeby niniejszego Regulaminu Organizatorem.

2.     Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w zakresie wymaganym do dokonania zamówienia/zakupu w ramach Akcji Promocyjnej oraz realizacji ewentualnego postępowania reklamacyjnego:

1)      w celu przeprowadzenia niniejszej Akcji promocyjnej,

2)      w celu realizacji obowiązków prawnych Organizatora (np. w zakresie prowadzenia rachunkowości, rozpatrywania reklamacji),

3)     w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatora (np. w zakresie prowadzenia marketingu bezpośredniego).

3.     W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników przez Organizatora, Uczestnikom przysługują m.in. następujące prawa:

1)     prawo dostępu do swoich danych,

2)     prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych,

3)     prawo żądania do usunięcia danych Uczestnika,

4)   prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Uczestnika na warunkach szczegółowo opisanych w ust. 4 poniżej,

5)   prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

4.     Więcej informacji o realizacji praw Uczestników w zakresie ochrony danych osobowych oraz o tym, jak Organizator korzysta z danych osobowych Uczestników, można uzyskać na stronie internetowej Organizatora w zakładce „Polityka prywatności” pod adresem: https://goodsoul.eu/pl/page/2-polityka-prywatnosci. Wszelkie wnioski oraz pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres: [email protected]  w temacie „dane osobowe”.

5.     Prawo do wniesienia sprzeciwu dotyczy tylko przetwarzania danych osobowych Uczestnika na podstawie uzasadnionego prawnie interesu Organizatora i nie dotyczy ono w szczególności przetwarzania danych osobowych Uczestników w celu realizacji Akcji promocyjnej.

6.         W razie wniesienia przez Uczestników sprzeciwu względem:

1)     przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego – Organizator nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych Uczestnika w tym celu i natychmiast tego zaprzestanie;

2)     przetwarzania danych osobowych do innych celów – Organizator nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych Uczestników, chyba że będą istniały uzasadnione prawnie podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów i praw Uczestnika lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Organizatora.

7.     Z uwagi na zapewnienie odpowiedniej organizacji w bieżących sprawach dotyczących działalności Organizatora oraz organizacji Akcji Promocyjnej, odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być:

1)       spółki powiązane kapitałowo z Organizatorem;

2)       podmioty przetwarzające Państwa dane osobowe na zlecenie Organizatora;

3)       dostawcy usług prawnych i doradczych wspierających Organizatora w dochodzeniu należytych roszczeń (w szczególności kancelarie prawne);

4)       dostawcy usług zaopatrujących Organizatora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, wspierające procesy biznesowe (w szczególności dostawcy usług informatycznych).

8.     Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane przez Organizatora poza obszar Unii Europejskiej.

9.     Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie aktualny cel ich przetwarzania, przy czym dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż do momentu przedawnienia roszczeń Uczestników wobec Organizatora związanych z realizacją Akcji Promocyjnej, wynikających z Kodeksu cywilnego lub przepisów podatkowych. Po upływie tych terminów dane Uczestników będą usuwane lub poddawane anonimizacji.

10.  Dane Osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

11.  Postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności postanowienia niniejszego § 6 Regulaminu, nie wpływają na ewentualne uprawnienia i obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika przez Organizatora wynikające z innej podstawy niż udział w Akcji Promocyjnej (np. w związku z zawarciem przez Uczestnika z Organizatorem umowy sprzedaży Kosmetyków).

 

§ 8.

Postanowienia końcowe

 

1.                         Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu (jak i zmieniony Regulamin) będzie opublikowana przez Organizatora na stronie internetowej pod adresem Sklepu Internetowego: https://goodsoul.eu/pl/Zmiana zostanie opublikowana z odpowiednim wyprzedzeniem, nie krótszym niż 3-dniowym. Zmiana Regulaminu nie będzie naruszała praw nabytych przez Uczestników na podstawie dotychczasowych postanowień.

2.                         W przypadku odwołania Akcji promocyjnej Organizator opublikuje tę informację w Sklepie Internetowym - stronie internetowej pod adresem: https://goodsoul.eu/pl/. Odwołanie Akcji promocyjnej nie może naruszać praw nabytych przez Uczestników w trakcie obowiązywania Akcji promocyjnej.

3.                         Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu promocji w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie promocji nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.

4.                         Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy związane z przebiegiem Akcji promocyjnej, jeśli problemy te wystąpiły na skutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć lub nie mógł tym problemom zapobiec, w szczególności w przypadku zdarzeń o charakterze losowym lub siły wyższej.

5.                         Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania niniejszego Regulaminu, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

6.                         W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie ma zastosowanie Kodeks cywilny i inne powszechnie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne.

7.                         Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.

 

Załącznik nr 1

Lista Produktów objętych Akcją promocyjną:

 
 

Nazwa Produktu

nr EAN

Zniżka

Termin

EDYCJA 2022: TEAM X BY INGRID COSMETICS WODA PERFUMOWANA EMBER LOVE

5901468914388

46%

Do wyczerpania zapasów

EDYCJA 2022: TEAM X BY INGRID COSMETICS WODA PERFUMOWANA JUICY LOVE

5901468914401

46%

Do wyczerpania zapasów

EDYCJA 2022: TEAM X BY INGRID COSMETICS WODA PERFUMOWANA MIRACLE LOVE

5901468914418

46%

Do wyczerpania zapasów

EDYCJA 2022: TEAM X BY INGRID COSMETICS WODA PERFUMOWANA MONA LOVE

5901468914395

46%

Do wyczerpania zapasów

ZESTAW PROMOCYJNY MGIEŁEK SPARKLING LOVE + PINK STRENGTH

5902026674867

33%

Do wyczerpania zapasów

INGRID COSMETICS MGIEŁKA DO CIAŁA PINK STRENGTH

5901468914449

57%

Do wyczerpania zapasów

INGRID COSMETICS MGIEŁKA DO CIAŁA  SPARKLING LOVE

5901468914432

57%

Do wyczerpania zapasów

INGRID COSMETICS MGIEŁKA DO CIAŁA MAGIC VANILLA

5901468914425

57%

Do wyczerpania zapasów

INGRID COSMETICS MGIEŁKA DO CIAŁA SENSUAL VIOLET

5901468914456

57%

Do wyczerpania zapasów

INGRID COSMETICS BALSAM PERFUMOWANY SENSUAL VIOLET

5901468914371

40%

Do wyczerpania zapasów

INGRID COSMETICS BALSAM PERFUMOWANY SPARKLING LOVE

5901468914357

40%

Do wyczerpania zapasów

INGRID COSMETICS BALSAM PERFUMOWANY PINK STRENGTH

5901468914364

40%

Do wyczerpania zapasów

INGRID COSMETICS BALSAM PERFUMOWANY MAGIC VANILLA

5901468914340

40%

Do wyczerpania zapasów

TEAM X BY INGRID COSMETICS BŁYSZCZYK DOLLFACE

5902026668675

20%

Do wyczerpania zapasów

TEAM X BY INGRID COSMETICS BŁYSZCZYK HOTTIE

5902026668712

20%

Do wyczerpania zapasów

TEAM X BY INGRID COSMETICS BŁYSZCZYK TAKE A TASTE

5902026668729

20%

Do wyczerpania zapasów

TEAM X BY INGRID COSMETICS MGIEŁKA DO CIAŁA FLAWLESS

5902026668750

20%

Do wyczerpania zapasów

TEAM X BY INGRID COSMETICS MGIEŁKA DO CIAŁA MIRACLE

5902026668743

20%

Do wyczerpania zapasów

TEAM X BY INGRID COSMETICS MGIEŁKA DO CIAŁA SUNRISE

5902026668767

20%

Do wyczerpania zapasów

TEAM X BY INGRID COSMETICS MGIEŁKA DO CIAŁA SWEET BLINK

5902026668736

20%

Do wyczerpania zapasów

TEAM X BY INGRID COSMETICS PALETA CIENI EXPOSED

5902026668781

20%

Do wyczerpania zapasów

TEAM X BY INGRID COSMETICS PALETA CIENI FLIRTY

5902026668804

20%

Do wyczerpania zapasów

TEAM X BY INGRID COSMETICS PALETA CIENI SECOND CHANCE

5902026668798

20%

Do wyczerpania zapasów

TEAM X BY INGRID COSMETICS PALETA CIENI SUMMER EVENINGS

5902026668774

20%

Do wyczerpania zapasów

TEAM X BY INGRID COSMETICS RÓŻ DO POLICZKÓW DIVA

5902026668668

20%

Do wyczerpania zapasów

TEAM X BY INGRID COSMETICS RÓŻ DO POLICZKÓW PINK PROMISE

5902026668651

20%

Do wyczerpania zapasów

TEAM X BY INGRID COSMETICS ROZŚWIETLACZ HEAVEN

5902026668644

20%

Do wyczerpania zapasów

TEAM X BY INGRID COSMETICS ROZŚWIETLACZ YASMIN

5902026668637

20%

Do wyczerpania zapasów

I WODA PERFUMOWANA SECRET 30ML

5902026668842

20%

Do wyczerpania zapasów

I WODA PERFUMOWANA SUNSET 30ML

5902026668835

20%

Do wyczerpania zapasów

WYDŁUŻAJĄCY TUSZ DO RZĘS SAUTÉ LENGTH BOOST MASCARA

5902026662963

10%

25.09.2022

SERUM SAUTÉ PARADISE

5902026662925

10%

25.09.2022

RÓŻ SAUTÉ CARROT COOL

5902026662901

10%

25.09.2022

PUDER MĄKA SAUTÉ FACE FLOUR

5902026662888

10%

25.09.2022

POGRUBIAJĄCY TUSZ DO RZĘS SAUTÉ VOLUME BOOST MASCARA

5902026662949

10%

25.09.2022

PODKŁAD Z SERUM SAUTÉ 05 - GOOD SUN

5902026663410

10%

25.09.2022

PODKŁAD Z SERUM SAUTÉ 01 - ELEGANT PORCELAIN

5902026663373

10%

25.09.2022

PODKRĘCAJĄCY TUSZ DO RZĘS SAUTÉ CURL BOOST MASCARA

5902026662987

10%

25.09.2022

OLEJEK DO SKÓREK I PAZNOKCI SAUTÉ FRUITS SQUEEZED

5902026663069

10%

25.09.2022

03 Baby Blue

5902026663991

10%

25.09.2022

01 Just Black

5902026663977

10%

25.09.2022

302 - LIGHT SUN

5902026663984

10%

25.09.2022

11 Golden Star

5902026664073

10%

25.09.2022

06 Apricot

5902026664028

10%

25.09.2022

04 Ivory

5902026664004

10%

25.09.2022

PALETA CIENI DO POWIEK SHADES OF GRAY

5902026664103

15%

25.09.2022

SERUM DO WŁOSÓW CIENKICH PROILS VOLUME

5902026640909

20%

25.09.2022

SERUM DO WŁOSÓW FARBOWANYCH PROILS COLOR & SHINE

5902026640916

20%

25.09.2022

SERUM DO WŁOSÓW KRĘCONYCH PROILS PERFECT CURLS

5902026640886

20%

25.09.2022

SERUM DO WŁOSÓW SUCHYCH I ZNISZCZONYCH PROILS INTENSIVE REPAIR

5902026640893

20%

25.09.2022

SERUM DO WŁOSÓW Z OLEJKIEM AWOKADO

5902026662765

20%

25.09.2022

SERUM DO WŁOSÓW Z OLEJKIEM LNIANYM

5902026662741

20%

25.09.2022

SERUM DO WŁOSÓW Z OLEJKIEM OLIWKOWYM

5902026662758

20%

25.09.2022

SERUM DO WŁOSÓW Z OLEJKIEM SŁONECZNIKOWYM

5902026662734

20%

25.09.2022

 

 

Produkt dodany do porównania